RFL ResultsRFL 2012 Start Term end in bold  G=Girls  
NAMERUN End TermPRESS UPSEnd TermSIT UPSEnd TermFITNESS LEVEL
Ludo13:1912:4825G31G4054EFL?
Braedon12:14 20 100  -
Missy13:2512:3735G70G7070EFL?
Mirjam12:1511:5335G55G131150RFL?
Caesar12:05 37 200 -
Ezra 10:40 20 150EFL
Tim 11:16 30 100EFL
        
EFL Male12:00 15 45  
 EFL Female14 8 35  
        
RFL G2 Male10:30 28 60  
RFL G2 Female12:20 14 50  
        
RFL G1 Male10:00 30 66  
RFL G1 Female23:50 15 55  
        
100 Club Male8:00 55 130  
100 Club Female10:05 36 118 

[+/-] Show Full Post...

No comments: